Úřední knihy a rukopisy

Tato databáze slouží ke zveřejnění úředních knih a rukopisů. Vedle pozemkových knih, soupisů poddaných a urbářů, jimž se blíže věnuje níže uvedený text, zde můžete v tuto chvíli nalézt také 2 svazky rukopisu Litoměřicko-třeboňské bible, které patří mezi archivní kulturní památky.

• Bible litoměřicko-třeboňská, 1. svazek.

• Bible litoměřicko-třeboňská, 2. svazek.

Digitalizace pozemkových knih, soupisů poddaných a urbářů

Od podzimu 2014 spolupracuje Státní oblastní archiv v Litoměřicích se společností Familysearch International na digitalizaci pozemkových knih, soupisů poddaných a urbářů.

Upozornění pro uživatele

  1. Doporučujeme se nejprve seznámit se "Základy práce s prohlížečem", usnadní vám to vyhledávání.
  2. Originály digitalizovaných pozemkových knih, urbářů a soupisů poddaných jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích a na pracovišti v Děčíně v archivních fondech velkostatků, rodinných archivů a v několika sbírkách a dále ve státních okresních archivech Ústeckého a Libereckého kraje v archivních fondech měst. Jedná se o úřední knihy vzniklé do roku 1850 s přesahy do 80. let 19. století.
  3. V Archivním VadeMeCum budou pozemkové knihy, soupisy poddaných a urbáře zpřístupněny podle toho, kde jsou fyzicky uloženy jejich originály, tj. pod jednotlivými pracovišti a jejich fondy a sbírkami.
  4. Pokud chcete zjistit, ke kterému panství lokalita patřila, využijte Lexikon obcí. V případě, že danou lokalitu v lexikonu nenajdete (zejména dnešní části obcí, samoty, lokality ležící mimo záběr lexikonu), využijte např. Palackého Popis Království českého z roku 1848.
  5. Pokud si nejste jistí, ve kterém z našich archivů jsou digitalizované úřední knihy daného panství uloženy, podívejte se do následujícího přehledu. Pozor, tento přehled obsahuje pouze názvy panství včetně statků spravovaných královskými městy, nejedná se o seznam všech lokalit, která do jednotlivých panství a statků spadala. Viz výše bod IV.
  6. Vzhledem k množství digitalizováného materiálu nebylo možné u všech knih vypsat jednotlivé lokality, které obsahují. Důsledný výčet je většinou uveden pouze u vlastních pozemkových knih. U méně frekventovaných knih ostatní agendy (knihy listin, testamentů, svatebních smluv apod.) se omezuje pouze na název velkostatku.
  7. Během digitalizace nebyly foceny prázdné strany.

Pokud si nejste jisti, kde hledat, či na který archiv se obrátit, napište nám na vademecum@soalitomerice.cz

FAQ

Kdy budou zveřejněny pozemkové knihy, soupisy poddaných a urbáře z mého panství?

Digitalizace je na jednotlivých pracovištích v různém stadiu, a proto nelze stanovit žádný časový harmonogram zveřejnění jednotlivých knih. Vaše dotazy na toto téma proto pracovníci archivu nebudou moci zodpovídat.

Ve kterých archivech proběhla či probíhá digitalizace?

Roku 2015 byly digitalizovány všechny úřední knihy (cca 4000 kusů) spravované Archivním odborem (dříve Oddělení správy fondů a sbírek Litoměřice). Data, která nám byla dosud zaslána (část stále chybí), jsme začali zveřejňovat v lednu 2017.

Roku 2015 byla zahájena také digitalizace přibližně 10 000 knih na pobočce Děčín. Ta stále pokračuje a data máme v současné době k dispozici pouze torzovitě. S jejich postupným zveřejňováním jsme začali v květnu 2017.

Roku 2016 proběhla digitalizace v okresním archivu Most. Ke zveřejnění všech dodaných digitalizátů došlo v únoru 2017.

V letech 2016-2017 proběhla digitalizace v okresním archivu Děčín. Zveřejnění všech dodaných digitalizátů se připravuje.

V současné době jsou digitalizovány úřední knihy v okresních archivech v Litoměřicích se sídlem v Lovosicích a v Teplicích. Data budeme zveřejňovat průběžně tak, jak nám budou od zhotovitele přicházet.

Ostatní archivy materiál k digitalizaci připravují

Bohužel nelze předem zjistit, kdy nám bude ten či onen materiál doručen ani jak dlouho bude trvat jeho následné zpracování u nás, dotazy na toto téma proto pracovníci archivu nebudou moci zodpovídat.