Sčítací operáty

Roku 2011 zahájil Státní oblastní archiv v Litoměřicích ve spolupráci s Familysearch International digitalizaci sčítacích operátů z roku 1921. Získané digitalizáty jsme zpřístupnili v Archivním VadeMeCu.

Sčítání před rokem 1921 jsou dochována pouze torzovitě. Jejich digitalizaci byla zahájena na jaře 2016. Blíže FAQ dole na této stránce.

Sčítání po roce 1921 nejsou uložena ve Státních oblastních archivech. Kromě toho se na ně dosud vztahuje zákon na ochranu osobních údajů, a proto nemohou být v této formě zpřístupněna.

Upozornění pro uživatele

 1. Originály sčítacích operátů jsou fyzicky uloženy v jednotlivých Státních okresních archivech, výjimku představují operáty pro okres Ústí nad Labem, které spadají pod Oddělení správy fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Litoměřicích, ale jsou uloženy v Archivu města Ústí nad Labem.

 2. V Archivním VadeMeCum jsou sčítací operáty zpřístupněny podle toho, kde jsou fyzicky uloženy jejich originály, tj. pod příslušnými okresními archivy. Výjimku představují operáty pro okres Ústí nad Labem, které naleznete pod záložkou Archivní soubory SOA v Litoměřicích uložené v Archivu města Ústí nad Labem.

 3. Pokud si nejste jisti, do kterého okresu Vámi hledaná lokalita náleží, využijte Lexikon obcí

 4. Pokud hledáte sčítací operáty pro lokalitu, která leží na hranici dvou či více okresů, a nemůžete je najít v okresním archivu, do něhož podle Vašeho názoru patří, zkuste se podívat i do sousedního okresu či okresů. Je možné, že lokalita patřila v dané době územně tam.

 5. Při práci se sčítacími operáty můžete využít též Adresáře

 6. Archiv zveřejnil všechna sčítání z roku 1921. Digitalizace sčítacích operátů vzniklých před rokem 1921 bude probíhat postupně po jednotlivých pracovištích, a proto nelze stanovit žádný časový harmonogram jejich zveřejnění. Vaše dotazy na toto téma proto pracovníci archivu nebudou moci zodpovídat. Blíže FAQ dole na této stránce.

Pokud při práci s databází objevíte nějakou chybu nebo nám budete chtít z pohledu uživatele zaslat nějaký konstruktivní návrh, obraťte se laskavě na příslušný okresní archiv. V případě okresu Ústí nad Labem kontaktujte Oddělení správy fondů a sbírek SOA v Litoměřicích.

FAQ

Jakým způsobem ovlivnilo GDPR zveřejnění digitalizovaných archiválií?

V souladu s „Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (GDPR) stáhne Státní oblastní archiv v Litoměřicích z Archivního portálu Vademecum digitalizovanou podobu archiválií spadajících do následujících agend:

  a) sčítací operáty z roku 1921
  b) evidence vzniklé po roce 1918
  c) kroniky
Výše uvedené digitalizáty vám budou od této chvíle k dispozici pouze v badatelnách Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Za účelem jejich studia se prosím vždy předem objednejte a domluvte se s obsluhou příslušné badatelny na podmínkách, za kterých vám mohou být poskytnuty.

Ve kterých archivech proběhla či probíhá digitalizace?

V letech 2016-2017 proběhla digitalizace sčítacích operátů před rokem 1921 uložených v okresních archivech v Děčíně a v Mostě.

SOkA Most zveřejněnil všechny dodané digitalizáty v lednu 2017 a SOkA Děčín v květnu 2017.

V současné době jsou digitalizovány sčítací operáty v okresních archivech v Litoměřicích se sídlem v Lovosicích a v Teplicích. Data budeme zveřejňovat průběžně tak, jak nám budou od zhotovitele přicházet.

Ostatní archivy materiál k digitalizaci připravují.

Bohužel nelze předem zjistit, kdy nám bude ten či onen materiál doručen ani jak dlouho bude trvat jeho následné zpracování u nás, dotazy na toto téma proto pracovníci archivu nebudou moci zodpovídat.