Kroniky

Státní oblastní archiv v Litoměřicích začal vlastními silami digitalizovat kroniky vzniklé před rokem 1945.

Upozornění pro uživatele

 1. Originály kronik jsou fyzicky uloženy v jednotlivých Státních okresních archivech.

 2. V Archivním VadeMeCum jsou kroniky zpřístupněny podle toho, kde jsou fyzicky uloženy jejich originály, tj. pod příslušnými okresními archivy.

 3. Pokud si nejste jisti, do kterého okresu Vámi hledaná kronika náleží, vyhledejte obec, o kterou se zajímáte v Lexikonu obcí.

 4. Pokud hledáte kroniku pro obec, která leží na hranici dvou či více okresů, a nemůžete je najít v okresním archivu, do něhož podle Vašeho názoru patří, zkuste se podívat i do sousedního okresu či okresů. Je možné, že lokalita patřila v dané době územně tam.

 5. Digitalizace kronik má v každém archivu jinou prioritu, a proto nelze stanovit žádný časový harmonogram jejich zveřejnění. Vaše dotazy na toto téma proto pracovníci archivu nebudou moci zodpovídat.

Pokud při práci s databází objevíte nějakou chybu nebo nám budete chtít z pohledu uživatele zaslat nějaký konstruktivní návrh, obraťte se laskavě na příslušný okresní archiv. V případě okresu Ústí nad Labem kontaktujte Oddělení správy fondů a sbírek SOA v Litoměřicích.

FAQ

Jakým způsobem ovlivnilo GDPR zveřejnění digitalizovaných archiválií?

V souladu s „Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (GDPR) stáhne Státní oblastní archiv v Litoměřicích z Archivního portálu Vademecum digitalizovanou podobu archiválií spadajících do následujících agend:

  a) sčítací operáty z roku 1921
  b) evidence vzniklé po roce 1918
  c) kroniky
Výše uvedené digitalizáty vám budou od této chvíle k dispozici pouze v badatelnách Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Za účelem jejich studia se prosím vždy předem objednejte a domluvte se s obsluhou příslušné badatelny na podmínkách, za kterých vám mohou být poskytnuty.

Které kroniky již byly zveřejněny?

V srpnu 2015 byly kompletně zveřejněny obecní a městské kroniky uložené ve Státním okresním archivu v Děčíně.

V září 2016 byly kompletně zveřejněny obecní a městské kroniky okresu Ústí nad Labem, které spadají do kompetence SOA v Litoměřicích. Kroniky města Ústí nad Labem (včetně jeho částí jako např. Bukov, Střekov, Vaňov atd.) spravuje Archiv města Ústí nad Labem, tyto knihy zde proto nenajdete.

V září 2016 bylo zahájeno zveřejňování kronik uložených ve Státním okresním archivu v Teplicích.