Koncepce digitalizace ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích

Cílem digitalizace je v první řadě ochrana archiválií před případným poškozením nebo zničením způsobeným zvýšenou manipulací a zároveň usnadnění přístupu badatelů k archivním fondům. Proto jsou jejím předmětem v první řadě archiválie, o které projevují badatelé zvýšený zájem, případně ty, u nichž lze podobný zájem do budoucna předpokládat.

V současné chvíli probíhá ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích ve spolupráci s Familysearch International digitalizace následujícího materiálu:

  1. pozemkové knihy v širokém slova smyslu, tak jak byly definovány při celostátním soupisu v 60. letech 20. století (viz ČECHOVÁ, G. - HLADÍK, Č. – HOLL, I. - RADIMSKÝ, J. - Volf, M, Soupis starých pozemkových knih, AČ 11, 1961, s. 6 – 16.)
  2. soupisy poddaných
  3. urbáře
  4. sčítání lidu před rokem 1921
  5. evidence obyvatelstva do roku 1945 (evidence obyvatel s trvalým a přechodným bydlištěm včetně cizinců, knihy domovského práva, hřbitovní knihy apod.)

Digitalizace pozemkových knih, soupisů poddaných a urbářů byla zahájena na podzim 2014, resp. v zimě 2015 (Oddělení správy fondů a sbírek a pobočka Děčín). Digitalizace sčítání lidu před rokem 1921 a evidencí začne na jaře 2016 a bude probíhat postupně v jednotlivých okresních archivech.

Objem archiválií vybraných na jednotlivých pracovištích k digitalizaci se liší v závislosti na množství dochovaného materiálu. Obecně platí, že čím méně materiálu se dochovalo, tím dříve by měl být připraven k digitalizaci, digitalizován a zveřejněn. Velkou roli však hraje i fyzický stav archiválií, který může vyžadovat odborný restaurátorský zásah a tím celý proces výrazně zdržet.

Vzhledem k uvedeným okolnostem nejsme schopni poskytnout žádné bližší termíny zveřejnění a prosíme uživatele, aby tuto skutečnost respektovali. Obdržené digitalizáty budeme zpřístupňovat postupně, a to hned, jak to bude možné.

Dále má archiv v úmyslu digitalizovat také archiválie, jejichž předkládání badatelům je obtížné nebo nemožné z technických či bezpečnostních důvodů. Jedná se zejména o nejstarší a nejcennější listiny či rukopisy.

V lednu 2015 zahájil Archiv v rámci Integrovaného operačního programu realizaci projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“ spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Byl zakoupen nový výkonný server, datové pole, 5 menších serverů určených pro ukládání a zpřístupňování digitalizátů a nové verze aplikací pro elektronické pořádání archiválií a zveřejňování jejich digitalizátů, rozšířené o modul Evidence včetně nové verze aplikace pro dálkový přístup. Projekt jsme ukončili v září 2015 nasazením nové infrastruktury do ostrého provozu.