Evidence

Tato databáze slouží ke zveřejnění evidencí obyvatel, které primárně nevznikly za účelem právního zajištění, ale skutečně měly od počátku evidenční charakter.

Od jara 2016 spolupracuje Státní oblastní archiv v Litoměřicích se společností Familysearch International na digitalizaci evidencí uložených v jednotlivých státních okresních archivech. V rámci této digitalizace se fotí, pokud se dochovaly, následující typy dokumentů vzniklé před rokem 1945, resp. 1948:

 • Přihlášky a odhlášky policejní
 • Přihlášky a odhlášky jiné
 • Optování (1941)
 • Soupisy obyvatel (manschaftsbuchy, konskripce, seznamy měšťanů, soupisy obyvatel)
 • Evidence domovského práva (evidence vydaných domovských listů, evidence domovských příslušníků včetně cizinců)
 • Evidence hřbitovní (hřbitovní knihy a kartotéky)
 • Kremační knihy

Upozornění pro uživatele

 1. Originály evidencí jsou fyzicky uloženy v jednotlivých Státních okresních archivech, výjimku představují evidence pro okres Ústí nad Labem, které spadají pod Archivní odbor (dříve Oddělení správy fondů a sbírek) Státního oblastního archivu v Litoměřicích, ale jsou uloženy v Archivu města Ústí nad Labem.
 2. V Archivním VadeMeCum jsou evidence zpřístupněny podle toho, kde jsou fyzicky uloženy jejich originály, tj. pod příslušnými okresními archivy. Výjimku představují operáty pro okres Ústí nad Labem, které naleznete pod záložkou Archivní soubory SOA v Litoměřicích uložené v Archivu města Ústí nad Labem.
 3. Pokud si nejste jisti, do kterého okresu Vámi hledaná lokalita náleží, využijte Lexikon obcí. V případě, že danou lokalitu v lexikonu nenajdete (zejména dnešní části obcí, samoty, lokality ležící mimo záběr lexikonu), využijte např. Palackého Popis Království českého z roku 1848.
 4. Pokud hledáte lokalitu, která leží na hranici dvou či více okresů, a nemůžete ji najít v okresním archivu, do něhož podle Vašeho názoru patří, zkuste se podívat i do sousedního okresu či okresů. Je možné, že lokalita patřila v dané době územně tam.
 5. Digitalizace evidencí bude probíhat postupně po jednotlivých pracovištích, a proto nelze stanovit žádný časový harmonogram jejich zveřejnění. Vaše dotazy na toto téma proto pracovníci archivu nebudou moci zodpovídat. Blíže FAQ dole na této stránce.

 6. Během digitalizace nebyly foceny prázdné strany.

Pokud při práci s databází objevíte nějakou chybu nebo nám budete chtít z pohledu uživatele zaslat nějaký konstruktivní návrh, obraťte se laskavě na příslušný okresní archiv. V případě okresu Ústí nad Labem kontaktujte Archivní odbor.

Pokud si nejste jisti, kam se obrátit, napište nám na vademecum@soalitomerice.cz

FAQ

Jakým způsobem ovlivnilo GDPR zveřejnění digitalizovaných archiválií?

V souladu s „Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (GDPR) stáhne Státní oblastní archiv v Litoměřicích z Archivního portálu Vademecum digitalizovanou podobu archiválií spadajících do následujících agend:

  a) sčítací operáty z roku 1921
  b) evidence vzniklé po roce 1918
  c) kroniky
Výše uvedené digitalizáty vám budou od této chvíle k dispozici pouze v badatelnách Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Za účelem jejich studia se prosím vždy předem objednejte a domluvte se s obsluhou příslušné badatelny na podmínkách, za kterých vám mohou být poskytnuty.

Ve kterých archivech proběhla či probíhá digitalizace?

V letech 2016-2017 proběhla digitalizace evidencí obyvatel uložených v okresních archivech v Děčíně a v Mostě.

SOkA Most zveřejněnil všechny dodané digitalizáty v únoru 2017.

SOkA Děčín zahájíl zveřejňování v červnu 2017.

V současné době jsou digitalizovány evidence v okresních archivech v Litoměřicích se sídlem v Lovosicích a v Teplicích. Data budeme zveřejňovat průběžně tak, jak nám budou od zhotovitele přicházet.

Ostatní archivy materiál k digitalizaci připravují.

Bohužel nelze předem zjistit, kdy nám bude ten či onen materiál doručen ani jak dlouho bude trvat jeho následné zpracování u nás, dotazy na toto téma proto pracovníci archivu nebudou moci zodpovídat.