Informace a vysvětlivky

Koncepce a stav digitalizace

Cílem digitalizace je v první řadě ochrana archiválií před případným poškozením nebo zničením způsobeným zvýšenou manipulací a zároveň usnadnění přístupu badatelů k archivním fondům. Proto jsou jejím předmětem v první řadě archiválie, o které projevují badatelé zvýšený zájem, případně ty, u nichž lze podobný zájem do budoucna předpokládat.

Od roku 2007 probíhá ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích ve spolupráci s Familysearch International digitalizace následujícího materiálu:

 • matriky
 • pozemkové knihy (v širokém slova smyslu, tak jak byly definovány při celostátním soupisu v 60. letech 20. století. Viz ČECHOVÁ, G. - HLADÍK, Č. – HOLL, I. - RADIMSKÝ, J. - Volf, M, Soupis starých pozemkových knih, AČ 11, 1961, s. 6 – 16.)
 • soupisy poddaných
 • urbáře
 • sčítání lidu
 • evidence obyvatelstva do roku 1918, resp. 1945 (1948) (evidence obyvatel s trvalým a přechodným bydlištěm včetně cizinců, knihy domovského práva, hřbitovní knihy apod.)

Objem archiválií vybraných na jednotlivých pracovištích k digitalizaci se liší v závislosti na množství dochovaného materiálu. Obecně platí, že čím méně materiálu se dochovalo, tím dříve by měl být připraven k digitalizaci, digitalizován a zveřejněn. Velkou roli však hraje i fyzický stav archiválií, který může vyžadovat odborný restaurátorský zásah a tím celý proces výrazně zdržet.

Vzhledem k uvedeným okolnostem nejsme schopni poskytnout žádné bližší termíny zveřejnění a prosíme uživatele, aby tuto skutečnost respektovali. Obdržené digitalizáty budeme zpřístupňovat postupně, a to hned, jak to bude možné.

Dále má archiv v úmyslu digitalizovat také archiválie, jejichž předkládání badatelům je obtížné nebo nemožné z technických či bezpečnostních důvodů. Jedná se zejména o nejstarší a nejcennější listiny či rukopisy.

Nahoru

Charakteristika databází

ARCHIVNÍ FONDY


Databáze Vám poskytne přehled o základní evidenci archiválií.
(Archivní fond je soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených činností určité fyzické nebo právnické osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku.)
ARCHIVNÍ POMŮCKY


Databáze Vám poskytne základní přehled o evidenci archiválií, s následnou možností procházení obsahu.
(Archivní pomůcka se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního souboru nebo jeho částí. Vytváří se a zpřístupňuje se badatelům v listinné i digitální podobě. Archivními pomůckami rozumíme - inventáře, katalogy, manipulační seznamy.)
INVENTÁRNÍ ZÁZNAMY


Databáze Vám nabízí možnost vyhledávat napříč záznamy všech elektronických verzí archivních pomůcek.
FOTOARCHIV


Databáze slouží ke zveřejnění záznamů ze sbírek fotografií.

Zpřístupňování textových záznamů (popisů fotografií) nebo jejich skenů se řídí autorskými právy a pravidly pro ochranu osobních údajů.MATRIKY


Databáze slouží ke zveřejnění matrik.

Postupná digitalizace fondu „Sbírka matrik Severočeského kraje“ uloženého ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích probíhá od listopadu 2007, a to ve spolupráci s Family search International.

V říjnu 2017 dokončil Státní oblastní archiv v Litoměřicích přebírání a zpracování matrik narozených (do roku 1916), oddaných a zemřelých (do roku 1941) katolických, evangelických a civilních matrik, s výjimkou tzv. Standesamtů, civilních matrik z let 1939-1941. Všechny matriky jsou po předchozím objednání konkrétního svazku anebo svazků zpřístupněny ke studiu v badatelně Státního oblastního archivu v Litoměřicích - Krajské. Bez předchozí domluvy, resp. objednání, vám svazky vzhledem k přípravě jejich digitalizace nemusí být předloženy. Digitalizace nových přírůstků je plánována na rok 2018, ke zveřejnění snímků dojde během druhé poloviny roku 2019.

Seznamy matrik dostupných po předchozí domluvě v badatelně naleznete ZDE a seznam matrik tzv. Standesamtů ZDE.

K 1. září 2014 byly na našich webových stránkách zpřístupněny digitální kopie všech matrik převzatých do roku 2012 včetně, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. V této souvislosti upozorňujeme badatele, že v souladu s § 34 odstavce 3 Zákona 499/2004 Sb. se od 1. ledna 2015 originály těchto matrik nepředkládají k nahlížení v badatelně Archivu.

O dalších změnách vás budeme informovat. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem uživatelům za jejich pomoc při revizi zveřejněných matrik a informace, které nám v této souvislosti zasílají.

PřílohyMAPY A PLÁNY


Databáze slouží ke zveřejnění map a plánů.

V rámci databáze byla zveřejněna archivní kulturní památkaLISTINY


Databáze slouží ke zveřejnění listin.

V rámci databáze byla zveřejněna archivní kulturní památkaKRONIKY


Databáze slouží ke zveřejnění kronik.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích začal vlastními silami digitalizovat následující typy kronik vzniklých před rokem 1945.

 • Církevní
 • Obecní
 • Podnikové a firemní
 • Soukromé
 • Spolků a zájmových organizací
 • Škol
 • jiné


ADRESÁŘE


Databáze slouží ke zveřejnění adresářů.

S ohledem na autorská práva byly digitalizovány pouze vlastní adresáře, nikoliv literární a kalendářové části publikací. Tyto části proto v databázi nenajdete. Bližší informace o tom, co bylo a nebylo digitalizováno, naleznete v poznámkách u jednotlivých záznamů.

Archiv nemá k dispozici žádné další adresáře, které by mohl digitalizovat a zveřejnit. Databáze je kompletní a nebude dále rozšiřována.SČÍTACÍ OPERÁTY


Databáze slouží ke zveřejnění sčítacích operátů.

V letech 2011-2012 zdigitalizoval Státní oblastní archiv v Litoměřicích ve spolupráci s Familysearch International sčítací operáty z roku 1921. Digitalizáty jsou vám s ohledem na platnou legislativu k dispozici v badatelnách Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Sčítání před rokem 1921 jsou dochována pouze torzovitě. Jejich digitalizaci byla zahájena na jaře 2016. Ke zveřejňování operátů starších sto let dochází průběžně.

Sčítání po roce 1921 nejsou uložena ve Státních oblastních archivech.ÚŘEDNÍ KNIHY A RUKOPISY


Databáze slouží ke zveřejnění úředních knih a rukopisů.

Digitalizace tohoto typu materiálu probíhá jak ve spolupráci s Familysearch International (od podzimu 2014), tak vlastními silami. V rámci databáze plánujeme zveřejnit následující typy archiválií:

 • Firemní rejstříky
 • Pozemkové knihy
 • Městské knihy
 • Rukopisy
 • Soupisy poddaných
 • Urbáře

Originály digitalizovaných pozemkových knih, urbářů a soupisů poddaných jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích a na pracovišti v Děčíně v archivních fondech velkostatků, rodinných archivů a v několika sbírkách a dále ve státních okresních archivech Ústeckého a Libereckého kraje v archivních fondech měst. Jedná se o úřední knihy vzniklé do roku 1850 s přesahy do 80. let 19. století.

Vzhledem k množství digitalizovaného materiálu nebylo možné u všech knih vypsat jednotlivé lokality, které obsahují. Důsledný výčet je většinou uveden pouze u vlastních pozemkových knih. U méně frekventovaných knih ostatní agendy (knihy listin, testamentů, svatebních smluv apod.) se omezuje pouze na název velkostatku.

V rámci databáze byly zveřejněny archivní kulturní památky

EVIDENCE


Databáze slouží ke zveřejnění evidencí obyvatel, které primárně nevznikly za účelem právního zajištění, ale skutečně měly od počátku evidenční charakter.

Od jara 2016 spolupracuje Státní oblastní archiv v Litoměřicích se společností Familysearch International na digitalizaci evidencí uložených v jednotlivých státních okresních archivech. V rámci této digitalizace se fotí, pokud se dochovaly, následující typy dokumentů vzniklé před rokem 1918, resp. 1945 (1948):

 • Přihlášky a odhlášky policejní
 • Přihlášky a odhlášky jiné
 • Optování
 • Soupisy obyvatel (manschaftsbuchy, konskripce, seznamy měšťanů, soupisy obyvatel)
 • Evidence domovského práva (evidence vydaných domovských listů, evidence domovských příslušníků včetně cizinců)
 • Evidence hřbitovní (hřbitovní knihy a kartotéky)
 • Kremační knihy


Nahoru

Vysvětlení pojmů

Co je to ARCHIVNÍ FOND?

Archivní fond je soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených činností určité fyzické nebo právnické osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku.

Co je to archiválie?

Archiválií rozumíme takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence.

Co jsou to přístupné archiválie?

Archiválie, které jsou přístupné k nahlížení, pokud to umožňuje jejich fyzický stav a stav zpracování. Za zpracované jsou považovány archiválie opatřené alespoň prozatímním inventárním seznamem. Vyšším stupněm zpracování je inventarizace. Za inventarizované jsou považovány archiválie opatřené dílčím inventářem, inventářem, sdruženým a skupinovým inventářem (typ pomůcky, který se nevyhotovuje od roku 1998), katalogem, rejstříkem, tematickým katalogem, soupisem dokumentů a tematickým rejstříkem.

Co jsou to nepřístupné archiválie?

Archivní fondy a sbírky, k nimž nebyl vyhotoven žádný z těchto druhů archivních pomůcek, jsou chápány jako nezpracované a v obecném pohledu za nepřístupné. O jejich možném zpřístupnění k badatelským účelům rozhoduje individuálně ten archiv, kde jsou trvale uloženy.

Co je to ARCHIVNÍ POMŮCKA?

Archivní pomůcka se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního souboru nebo jeho částí. Vytváří se a zpřístupňuje se badatelům v listinné i digitální podobě. Základními typy archivních pomůcek zastoupenými v archivním portálu Vademecum jsou:

Prozatímní inventární seznam

• základní seznam všech inventárních jednotek archivního souboru nebo jeho částí pořízený pro evidenci archivního materiálu a k orientaci v jeho obsahu.

Inventář

• základní seznam všech inventárních jednotek uzavřeného archivního souboru pořizovaný pro evidenci archiválií a jejich uložení a k orientaci o obsahu, časovém rozsahu a množství archiválií. Vždy obsahuje úvod s údaji o vývoji původce archiválií, vývoji a dějinách archivního fondu a sbírky a o principech jejich uspořádání a stručný rozbor jejich obsahu.

Katalog

• archivní pomůcka k archivnímu fondu, sbírce či jejich částem, poskytující podrobné informace o obsahu a formě archiválií.

Rejstřík

• abecedně uspořádaný jmenný (osobní, geografický nebo názvový) a věcný ukazatel sloužící k podrobné orientaci po obsahu archivního fondu, sbírky nebo jejich částí.

Kdo je to PŮVODCE?

Původce je fyzická nebo právnická osoba, organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, z jehož činnosti příslušný dokument (archiválie) vznikl.

Nahoru

Nejčastější dotazy

Kam se mám obrátit, pokud si nevím rady, anebo mám připomínky k archivnímu portálu Vademecum?

Pokud si nejste jisti, kam se obrátit, napište nám na vademecum@soalitomerice.cz

Kde naleznu nápovědu k práci s archivním portálem Vademecum?

Pod symbolem "Otazníku" umístěným v pravé horní části stránky.


Mohu si prostřednictvím archivního portálu Vademecum objednat materiál do badatelny?

Ano. Materiál do badatelen jednotlivých pracovišť si můžete objednat přes funkci Košík. Lze tak ale učinit pouze u materiálu, jehož digitalizáty nebyly zveřejněny v archivním portálu Vademecum. Přesný popis, jak postupovat, naleznete zde.

Jak zjistím, do kterého okresu patří lokalita, kterou hledám?

Pokud si nebudete jistí, do kterého okresu Vámi hledaná lokalita spadá, využijte prosím Lexikon obcí severních a severozápadních Čech. umístěný na našich webových stránkách. V případě, že danou lokalitu v lexikonu nenajdete (zejména dnešní části obcí, samoty, lokality ležící mimo záběr lexikonu), využijte např. Palackého Popis Království českého z roku 1848.

Existuje přehled archiválií, ke kterým již byly připojeny scany?

Tuto možnost jsme zvažovali, ale bohužel se ukázalo, že by sestavení a poté prakticky nepřetržité aktualizování podobného přehledu bylo časově příliš náročné.

Proč nemohu na vašem archivním portálu nalézt sčítací operáty z roku 1921 nebo kroniky a evidence obyvatel z doby po roce 1918, když tam ještě nedávno byly?

V souladu s „Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (GDPR) stáhl Státní oblastní archiv v Litoměřicích z Archivního portálu Vademecum digitalizovanou podobu archiválií spadajících do následujících agend:

            a) sčítací operáty z roku 1921
            b) evidence vzniklé po roce 1918
            c) kroniky vzniklé po roce 1918

Výše uvedené digitalizáty vám budou od této chvíle k dispozici pouze v badatelnách Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Za účelem jejich studia se prosím vždy předem objednejte a domluvte se s obsluhou příslušné badatelny na podmínkách, za kterých vám mohou být poskytnuty.

V naskenované archiválii chybí strana či strany, jak mám postupovat?

Pošlete nám prosím permalink na archiválii, o kterou se jedná, uveďte stranu či strany, které chybí, a pokud je to možné, pak i číslo nebo čísla příslušných skenů, a my chybu odstraníme.

Jak dlouho bude oprava chyby trvat?

Doba opravy je závislá na mnoha faktorech a může trvat i několik týdnů, prosíme vás proto o trpělivost.

Pokud nemohu dokument přečíst, mohu oslovit konkrétní archiv, aby mi s tím pomohl?

K úkolům archivářů nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně. V tomto případě doporučujeme nechat si dokument přečíst či přeložit od některého z profesionálních genealogů.

Nahoru